nacházíte se zde: » Skip Navigation LinksHome » Profil » Etický kodex

Etický kodex agentury Commservis.com, s. r. o.

Komunikační a public relations agentura Commservis.com, s. r. o. (dále jen agentura) jako každá společensky odpovědná firma definuje profesní principy, zásady a hodnoty ve standardech profesionálního jednání.

Etický kodex agentury zvyšuje vědomí odpovědnosti a důležitosti etických principů v oblasti komunikace a práce s informacemi. Agentura Commservis.com, s. r. o. je přesvědčena o tom, že definováním poslání, hodnot, principů a pravidel pozvedává firma svou veškerou činnost k zodpovědným a morálně etickým zásadám. 

Agentura se tak svým etickým kodexem plně zavazuje k dodržování níže definovaných pravidel a postupů. Kodex nemá právní platnost, je však vymahatelný na základě vnitřního auditu firmy v rámci ochrany zájmů všech zákazníků agentury.


1) Posláním agentury je budovat, respektovat a chránit dobrá jména všech zákazníků a spolupracujících klientů.

2) Prioritní hodnotou agentury je spokojenost klientů a zákazníků.

3) Agentura plní své úkoly a zájmy na základě principů korektnosti, pravdivosti, poctivosti, důvěrnosti informací a nezneužívání informací neveřejných.

4) Agentura se ve své činnosti vyvarovává střetu zájmů, které by byly na úkor zadavatelů zakázek.

5) Agentura se zavazuje zaměstnávat vysoce kvalifikovaný personál v souladu s podporou kreativity, rozvoje a týmového ducha. Projekty agentury tak dle míry relevance podléhají automaticky týmové práci.

6) Agentura při své činnosti podporuje otevřenou a obousměrnou komunikaci směrem ke klientům i zaměstnancům. Vysoce si cení zpětné vazby a veškerých přínosů v rozvoji firmy v oblasti komunikace a public relations.

7) Agentura si klade za cíl vytvořit zaměstnancům i klientům atmosféru tolerance a respektu. Jakákoli míra diskriminace je nepřípustná.

8) Agentura se zavazuje investovat do vzdělávání zaměstnanců za účelem zvyšování kvalifikace a odbornosti. Firma tak sleduje veškeré trendy a postupy v oblasti public relations, vzdělávání, komunikace a teambuildingu, které odpovídají světovým standardům.

9) Agentura si činí právo na odmítnutí zakázky, která je v rozporu s etickým kodexem a v něm definovanými hodnotami firmy.

10) Agentura považuje za svou morální a společenskou povinnost pomáhat neziskovým organizacím v oblasti zdravotní a sociální péče, charity, kultury, sportu, vědy o politice a církevním institucím. Ročně jsou tak zdarma či za režijní ceny poskytovány služby řadě neziskovým subjektům.

11) Agentura podporuje český trh a českou značku. Při své činnosti tak dává prioritu českým výrobkům a podpoře rozvoje měst a místních komunit.

12) Fyzická a morální ochrana zaměstnanců či klientů stojí v popředí zájmu agentury. Pro činnost sekce outdoor a teambuilding se agentura zavazuje dodržovat Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vytvořené pro využití outdoor metodiky. Zároveň agentura ručí za užívání špičkového materiálu, který prochází pravidelnými kontrolami dle bezpečnostních norem.

13) Agentura se dobrovolně hlásí k etickému kodexu Asociace Public Relations Agentur (APRA).

Tomáš Zdechovský